PFZG - Pravni fakultet - Zagreb  Share 

Admin

 • Administrator
 • *****
 • Postova: 347
 • Respect: +91
PFZG - Pravni fakultet - Zagreb
« Siječanj 23, 2010, 13:26:06 »
0
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Trg maršala Tita 14/I


Web: www.pravo.unizg.hr

Fakultet izvodi četiri studijska programa
 • pravni studij
 • studij socijalnog rada
 • studij javne uprave
 • porezni studij

Pravni studij

Pravni studij polaznike osposobljava za obavljanje pravosudnih funkcija, pravnih poslova u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, javnim službama i gospodarstvu te za obavljanje odvjetničke i javnobilježničke službe.

Ogledni primjerak prijemnog ispita

Studij socijalnog rada

Studij socijalnog rada osposobljava polaznike za obavljanje poslova u području socijalne zaštite i socijalne politike, u centrima socijalnih službi, upravnim organima i drugim javnim službama.

Ogledni primjerak prijemnog ispita


Izvedbeni planovi pravnog studija i studija socijalnog rada


Studij javne uprave i porezni studij

archii

 • Registrirani korisnik
 • Postova: 1
 • Respect: 0
Odg: Pravni fakultet - Zagreb
« Lipanj 07, 2010, 22:05:55 »
0
Jel netko riješio možda ovaj ogledni ispit?

Ogledni primjer testa razumijevanja teksta i logičkog zaključivanja u postupku utvrđivanja rang liste za upis u prvu godinu studija socijalnog rada u akademskoj 2010/11. godini


Razredbeni ispit se sastoji od dva dijela. U prvom dijelu se provjerava razumijevanje pročitanog teksta, a u drugom logičko razmišljanje.

Test A – razumijevanje teksta.
Kandidati će dobiti na čitanje kraći tekst. Vrijeme čitanja je ograničeno na 15 minuta. Nakon isteka 15 minuta kandidati će vratiti tekst i tada dobiti test od 15 pitanja u kojima se provjeravaju činjenice iz teksta.

Test B – logičko zaključivanje
Kandidati će dobiti na rješavanje 35 zadataka logičkog zaključivanja. Za rješavanje zadataka nije potrebno predznanje već samo strukturirano logičko razmišljanje.

Za oba testa uzeta zajedno dozvoljeno vrijeme rješavanja bit će 60 minuta.


Ogledni primjer testa razumijevanja teksta u postupku utvrđivanja rang liste za upis
na preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada

Pažljivo pročitajte tekst koji slijedi.
U načelnim opredjeljenjima UN-ove Konvencije o pravima djeteta naglašava se društvena briga za obitelj, odnosno za društvene aktivnosti koje trebaju osiguraju istinsku zaštitu prava djece. Ratifikacijom Konvencije o pravima djeteta 1991. godine Hrvatska je preuzela obvezu njenog provođenja u svakodnevnom životu. Shvaćanje djece kao neovisnih pravnih subjekata kojima su priznata izvorna ljudska prava temelji se na četiri opća načela Konvencije o pravima djeteta. Načelo nediskriminacije nalaže da djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju "neovisno o rasi, boji kože, spolu, ... , rođenju ili drugom statusu djeteta, njegovih roditelja ili zakonskih skrbnika." Prema sljedećem načelu, svako dijete ima pravo na život i puni i harmoničan razvoj (tjelesni, emotivni, psihosocijalni, kognitivni, društveni i kulturni) svojih potencijala. Načelo najboljeg interesa djeteta zahtijeva da se pri donošenju odluka ili izvršenju postupaka koji utječu na dijete, ili na djecu kao skupinu, ima na umu kriterij dobrobiti djeteta. Načelo slobode iznošenja mišljenja odnosi se na pravo djeteta da aktivno sudjeluje u rješavanju svih pitanja koja utječu na njegov život uključujući i to da bude saslušano u svakom pravnom postupku koji se na njega odnosi.
Koncept djeteta kao nositelja prava za mnoge je teško prihvatljiv, jer se djeca tradicionalno vide kao osobe koje trebaju zaštitu, a manje kao one koja imaju prava i koje mogu djelovati. Koncept prava djeteta zasniva se na kombinaciji prava djece i dužnosti odraslih, a ta su prava i dužnosti međusobno komplementarni, jer svako pravo djeteta ujedno podrazumijeva i obveze odraslih da to pravo omoguće. U uvodu Konvencije o pravima djeteta obitelj se ističe kao najpoželjnija zajednica za razvoj djeteta, pa je pravo svakog djeteta da živi s roditeljima ako to nije u suprotnosti s njegovim najboljim interesom. U okolnostima razvoda braka roditelja dijete ima pravo na posebnu zaštitu i pomoć države, susrete i druženja s oba roditelja, ima pravo na odgovarajući način, u skladu s dobi, saznati razloge razvoda braka i izraziti svoje mišljenje.
Konvencija o pravima djeteta sadrži prava na sudjelovanje koja uključuju pravo djeteta na slobodno izražavanje svog mišljenja o svemu što ga se tiče. Ako je dijete u stanju izraziti svoje mišljenje, odrasli su mu dužni omogućiti da to i učini. Uz taj zahtjev nema nikakvih ograničenja vezanih uz dobnu granicu, ali se naglašava sudjelovanje u skladu s dobi i sa zrelošću djeteta. Vrlo mala djeca i djeca sa smetnjama u razvoju mogu imati poteškoća u artikuliranju svog mišljenja govorom, ali mogu biti ohrabrena da se izraze crtežom, igrom, u pisanom obliku, putem kompjutora ili na drugi prikladan način. Pravo da ih se sasluša odnosi se na sva djela i odluke koje se odražavaju na život djeteta: u obitelji, školi, lokalnoj zajednici, na nacionalnoj političkoj razini. Pri tome je važno da to što djeca kažu odrasli uzimaju ozbiljno te da se mišljenju djeteta prida važnost i da to mišljenje bude uzeto u obzir kad se odlučuje o svim pitanjima koja se tiču djeteta.
Socijalni kontekst, priroda odluke, individualno životno iskustvo djeteta, te razina podrške odraslih osoba utjecat će na sposobnost djeteta da razumije pitanja koja ga se tiču. Obiteljski zakon koji je na snazi sucima u postupku razvoda braka dopušta mogućnost da dijete pitaju s kim bi željelo nastaviti živjeti, ali oni to izbjegavaju zato da djecu ne bi doveli u stresne situacije. Ispitivanja najboljeg interesa djeteta te eventualno ispitivanje želje djeteta s kojim roditeljem želi nastaviti živjeti provode centri za socijalnu skrb. Razlog tome je i taj da sud nema mogućnost otići u obitelj da bi s djetetom razgovarao u njegovu prirodnu okruženju.

Pokušajte se prisjetiti koje teze se iznose u tekstu koji ste čitali. Molimo da odgovore na postavljena pitanja dajete na osnovi tvrdnji iznesenih u tekstu bez obzira slažete li se s njima ili ne.
1. Na koliko se načela temelji shvaćanje djeteta kao neovisnog pravnog subjekta u Konvenciji o pravima djeteta?
a. četiri
b. tri
c. jednom
d. više

2. Koja prava nisu spomenuta u tekstu u pogledu prava na nediskriminaciju?
a. nacionalnost
b. rasa
c. spol
d. status roditelja

3. Koji tip razvoja se ne spominje u pravima na puni razvoj?
a. seksualni
b. emotivni
c. kognitivni
d. kulturni

4. Koje načelo zahtijeva da se u svim odlukama o djetetu definira dobrobit djeteta?
a. načelo najboljeg interes djeteta
b. načelo nediskriminacije
c. načelo prava na život i harmoničan razvoj
d. načelo slobode iznošenja mišljenja

5. Kada dijete stječe prava definirana Konvencijom o pravima djeteta?
a. rođenjem
b. kad nauči govoriti
c. kad stekne punoljetnost
d. kad država utvrdi da roditelji zlostavljaju dijete

6. Koja prava djeteta se ne spominju pri razvodu roditelja?
a. pravo da ostane s braćom i sestrama
b. pravo na saznavanje razloga razvoda
c. pravo na susrete s oba roditelja
d. pravo na zaštitu i pomoć države

7. Zašto suci u postupku razvoda braka izbjegavaju pitati dijete o tome s kim žele nastaviti živjeti?
a. zbog stresnosti situacije izbora između dva roditelja
b. zato što djeca ne mogu ocijeniti materijalne prilike roditelja
c. zato što je dogovor roditelja važniji od želje djeteta
d. zbog stručnih mišljenja centara za socijalnu skrb

8. U kojim uvjetima dijete prestaje imati pravo života s roditeljima?
a. to pravo prestaje ako to nije u djetetovu interesu
b. to pravo nikad ne prestaje
c. to pravo prestaje ako se dijete izjasni da ga ne želi
d. to pravo prestaje ako se roditelji odreknu djeteta

9. Imaju li djeca pravo iznositi svoje stavove u političkim pitanjima?
a. da, ako se to tiče njihovih, dječjih prava
b. da, uvijek
c. da, ako se to tiče njihovih roditelja
d. ne, dok ne postanu punoljetni

10. Koje alternativne načine izražavanja mišljenja djeteta ovaj tekst ne spominje?
a. plačem
b. crtežom
c. igrom
d. pisanjem

11. Definirajte značenje riječi konvencija u ovom tekstu.
a. međunarodni sporazum
b. općevažeće pravilo
c. skupština
d. običaj

12. Što znači riječ ratifikacija u ovom tekstu?
a. prihvaćanje međunarodnog sporazuma od strane neke države
b. iskazivanje slaganja s načelima neke deklaracije
c. osiguravanje punog provođenja pravnih normi nekog zakona
d. potvrda vjerodostojnosti nekog dokumenta


13. Što znači riječ diskriminacija u ovom tekstu?
a. postupak kojim se unaprijed ograničavaju prava
b. razlikovanje po nekim vidljivim obilježjima
c. razdvajanje skupina ljudi koje imaju različita obilježja
d. obustava pravne zaštite

14. Što znači riječ komplementaran u ovom tekstu?
a. dopunjujući
b. suprotni
c. različiti
d. neutralizirajući

15. Koje značenje poprima riječ potencijali u ovom tekstu?
a. mogućnosti
b. energija
c. realnost
d. latentnost


Ogledni primjeri pitanja u testu logičkog zaključivanja u postupku utvrđivanja
rang liste za upis na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
i preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1. Odredite riječ koja najbliže opisuje značenje riječi sinkron.
a. istovremen
b. preveden
c. netaknut
d. blizak

2. Odredite riječ koja najbliže opisuje značenje riječi lukrativan.
a. unosan
b. bogat
c. domišljat
d. uspješan

3. Odredite riječ kojom se ne može opisati značenje riječi entuzijazam.
a. marljivost
b. polet
c. ushit
d. zanos

4. Odredite riječ kojom se ne može opisati značenje riječi supstancija.
a. komponenta
b. bit
c. srž
d. esencija


5. Odredite riječ koja najbliže opisuje značenje riječi apsurd.
a. besmislica
b. neprilično
c. protivno
d. nemoguće

6. Odredite riječ koja najbliže opisuje značenje riječi inkarnacija.
a. utjelovljenje
b. obnova
c. iživljavanje
d. ponovno rađanje

7. Odredite riječ kojom se ne može opisati značenje riječi konvencija.
a. poslušnost
b. pravilo
c. skupština
d. sporazum

8. Odredite riječ po značenju suprotnu riječi patvorina.
a. izvornik
b. artefakt
c. fabrikat
d. starina

9. Dopunite relaciju: sumnja – skepsa : radost – ?
a. veselje
b. euforija
c. manija
d. tuga

10. Dopunite relaciju: kompetentnost – nadležnost : konfiskacija – ?
a. zapljena
b. neodgovornost
c. nepravda
d. prisila

11. Dopunite relaciju: panegirik – insinuacija : pohvala – ?
a. podmetanje
b. uvreda
c. laž
d. hvalospjev

12. Dopunite relaciju: komplot – savez : alijansa – ?
a. zavjera
b. ugovor
c. bratstvo
d. dobročinstvo

13. Dopunite relaciju: erudicija – ignorancija : mnogo – ?
a. ništa
b. malo
c. donekle
d. puno

14. Izbacite pojam koji po značenju odudara od ostalih.
a. oda
b. panegirik
c. hvalospjev
d. slavopojka

15. Izbacite pojam koji po značenju odudara od ostalih.
a. sljedbenik
b. poltron
c. laskavac
d. ulizica

16. Izbacite pojam koji po značenju odudara od ostalih.
a. načitan
b. vispren
c. oštrouman
d. mudar

17. Izbacite pojam koji po značenju odudara od ostalih.
a. prijevara
b. protekcija
c. pokroviteljstvo
d. zaštita

18. 40 posto pušača oboli od karcinoma pluća, a 10 posto nepušača oboli od iste bolesti. Ako je Hrvatskoj otprilike podjednako pušača i nepušača, koliki će udio pušača biti među oboljelima?
a. među oboljelima će biti 80 posto pušača
b. ne može se znati koliko će pušača biti među oboljelima
c. među oboljelima će biti više pušača, ali ne zna se koliko
d. među oboljelima će biti jednako pušača i nepušača

19. U boksačkom turniru nastupaju 32 natjecatelja. Turnir je organiziran tako da pobjednici idu u novu borbu, a poraženi ispadaju iz turnira. Koliki će ukupno borbi biti održano na turniru?
a. 31
b. 32
c. 62
d. 46

20. Ante trči brže od Branka. Toni trči brže od Olivera. Toni trči brže od Branka, a Ante brže od Olivera. Ako svi trče u istoj trci, kojim će redom doći na cilj?
a. ne može se razlikovati tko je brži Ante ili Toni, te Branko ili Oliver, ali Ante i Toni stižu prije Branka i Olivera
b. niti jednom trkaču se ne može odrediti redoslijed
c. Toni prvi, Ante drugi, a za Olivera i Branka se ne zna tko je brži
d. redoslijed trke od prvog prema zadnjem je Ante, Toni, Branko, Oliver

21. Četiri su biciklista startala jedan iza drugoga redom, prvo Chris, zatim Aron, pa Dick i na kraju Bob. Prvo je Bob prestigao dvojicu, a zatim je Arona prestigao biciklist koji je do tada bio iza njega. Zatim je Chris zaostao za jedno mjesto. Kojim su redom došli na cilj?
a. prvo Bob, zatim Chris, Dick, Aron
b. prvo Chris, zatim Bob, Dick, Aron
c. prvo Chris, zatim Bob, Aron, Dick
d. prvo Bob, pa Dick, Chris, Aron

22. U ladici su rasparene čarape i to 20 plavih i 20 smeđih. U sobi je mrak. Koliko bi najmanje čarapa trebao iznijeti čovjek iz sobe da bude siguran da će imati u rukama par čarapa iste boje?
a. 3
b. 4
c. 2
d. 2223. Ako je to plavo, onda je to smeđe. To je smeđe. Što možemo zaključiti?
a. Ništa se sa sigurnošću ne može zaključiti.
b. To je sasvim sigurno plavo.
c. To sasvim sigurno nije plavo.
d. To je neke druge boje.

24. Neki T su R. Svi R su Z. Što možemo zaključiti?
a. Neki T su Z.
b. Svi T su Z.
c. Nijedan T nije Z.
d. Ništa se sa sigurnošću ne može zaključiti.

25. U pokrajini Bau sve crnokose majke imaju crvenokosu djecu. Vava ima crvenu kosu. Što možemo zaključiti o njezinoj majci?
a. Ništa se sa sigurnošću ne može zaključiti.
b. Vavina majka je sigurno crnokosa.
c. Vavina majka sigurno nije crnokosa.
d. Vavina majka sigurno je crvenokosa.

26. Odredite riječ koja najbliže opisuje značenje riječi simultano.
a. istovremeno
b. probno
c. pokusno
d. redovito

27. Odredite riječ koja najbliže opisuje značenje riječi filantrop.
a. dobročinitelj
b. pravednik
c. dobričina
d. pomagač
28. Odredite riječ kojom se ne dijeli značenje s riječi ignorancija.
a. netrpeljivost
b. neukost
c. neznanje
d. neupućenost

29. Odredite riječ kojom se ne može opisati značenje riječi sukus.
a. dominanta
b. srž
c. bit
d. meritum
30. Odredite riječ po značenju suprotnu riječi skrupula.
a. bezobzirnost
b. pažnja
c. zgražanje
d. sablazan

31. Odredite riječ kojom se ne može opisati značenje riječi stigma.
a. izopćenje
b. biljeg
c. žig
d. ožiljak

32. Odredite riječ kojom se ne dijeli značenje s riječi averzija.
a. varijanta
b. odbojnost
c. zazor
d. antipatija


33. Odredite riječ koja najbliže opisuje značenje riječi pretenzija.
a. aspiracija
b. tlak
c. prenapetost
d. spremnost

34. Dopunite relaciju: bijelo – crno : opsjena – ?
a. stvarnost
b. sjena
c. razum
d. mašta

35. Dopunite relaciju: selekcija – kriterij : odabir – ?
a. mjerilo
b. granica
c. prag
d. postignuće

36. Dopunite relaciju: deficit – debakl : manjak – ?
a. neuspjeh
b. višak
c. poraz
d. dostatnost

37. Dopunite relaciju: konfrontacija – život : slaganje – ?
a. smrt
b. harmonija
c. napredak
d. bolest

38. Dopunite relaciju: emocije – surogat : razum – ?
a. original
b. nadomjestak
c. sofisticiranost
d. roditelj

39. Izbacite pojam koji po značenju odudara od ostalih.
a. dokaz
b. postulat
c. polazište
d. postavka

40. Izbacite pojam koji po značenju odudara od ostalih.
a. stagniranje
b. regresija
c. degradiranje
d. nazadovanje

41. Izbacite pojam koji po značenju odudara od ostalih.
a. profesionalnost
b. kompetencija
c. nadležnost
d. stručnost

42. Izbacite pojam koji po značenju odudara od ostalih.
a. izuzetak
b. klauzula
c. uvjet
d. odredba

43. Među oboljelima od karcinoma pluća 70% je pušača. Osoba X je pušač. Hoće li osoba X oboljeti od karcinoma pluća?
a. ništa se ne može zaključiti o osobi X
b. osoba X ima šansu od 70% da oboli od karcinoma pluća
c. osoba X sasvim sigurno će oboljeti od karcinoma pluća
d. osoba X sasvim sigurno neće oboljeti od karcinoma pluća

44. U šahovskom turniru nastupa 9 natjecatelja. Turnir je organiziran tako da se svaki natjecatelj igra protiv drugih sudionika po jednom. Koliko borbi će biti na cijelom turniru?
a. 36
b. 32
c. 40
d. 72

45. U pojedinačnim dvobojima Marina je trčala brže od Rine. Rina je trčala brže od Eme. Ema je trčala sporije od Marine, a Zora sporije od Eme. Ako sve trče u istoj trci, kojim će redom doći na cilj?
a. redoslijed zajedničke trke je Marina, Rina, Ema, Zora
b. redoslijed se ne može odrediti
c. redoslijed trke je Marina, Rina, Ema, a za Zoru se ne zna kojem je mjestu
d. Zora prva, zatim Marina, Ema i na kraju Rina

46. Četiri trkačice startale su jedna iza druge ovim redom, prvo Lucy, zatim Mel, pa Telma i na kraju Uma. Prvo je Mel zaostala jer ju je pretekla jedna trkačica, a zatim je Lucy zaostala za dvije pozicije jer su je pretekle dvije trkačice koje su do tada bile iza nje. I pred sam cilj Uma je prestigla dvije ispred sebe. Kojim su redom došle na cilj?
a. prvo Telma, zatim Uma, Mel, Lucy
b. prvo Mel, zatim Uma, Telma, Lucy
c. ni za jednu se ne može utvrditi
d. prvo Lucy, a za ostale se ne može utvrditi47. U ladici su rasparene čarape i to njih 20 plavih i 20 smeđih? U sobi je mrak. Koliko bi najmanje čarapa trebao iznijeti čovjek iz sobe da bude siguran da će imati u rukama par plavih čarapa?
a. 22
b. 3
c. 21
d. sve

48. Ako je to maleno, onda je to žuto. To je veliko. Što možemo zaključiti?
a. Ništa se sa sigurnošću ne može zaključiti.
b. To sasvim sigurno nije žuto.
c. To sasvim sigurno je žuto.
d. To je sasvim sigurno neke druge boje.

49 Nijedan M nije P. Nijedan S nije M. Što možemo zaključiti?
a. Ništa se sa sigurnošću ne može zaključiti.
b. Nijedan S nije P.
c. Svi S su P.
d. Svi S nisu P.

50. U zemlji Son neki veliki očevi imaju malu djecu. WinDin je velik. Što možemo zaključiti o njegovom ocu?
a. Ništa se sa sigurnošću ne može zaključiti.
b. WinDin-ov otac je sigurno velik.
c. WinDin-ov otac je sigurno malen.
d. WinDin-ov otac sigurno nije velik.

Push10

 • Registrirani korisnik
 • Postova: 6
 • Respect: 0
Odg: Pravni fakultet - Zagreb
« Lipanj 08, 2010, 12:51:17 »
0
navodno su svi točni odgovori pod a, tako sam negdje pročitala.. :)

Lord

 • Registrirani korisnik
 • Postova: 3
 • Respect: 0
Odg: Pravni fakultet - Zagreb
« Lipanj 21, 2010, 14:35:47 »
0
dakle, kao što znate, za pravni fakultet u Zg bio je potreban test provjere dodatnih sposobnosti.
Ja sam to položio, pošto mi je želja bila pravo u zg, međutim na stranici postani-student piše mi da nisam zadovoljio uvjet, tj da nisam polagao taj test.
dakle, ima li itko sličan problem, i kako/hoće li biti riješen???

garfy

 • Global Moderator
 • *****
 • Postova: 6669
 • Spol: Ženski
 • Osluškujući tišinu...
 • Respect: +279
Odg: Pravni fakultet - Zagreb
« Lipanj 21, 2010, 14:55:41 »
0
dakle, kao što znate, za pravni fakultet u Zg bio je potreban test provjere dodatnih sposobnosti.
Ja sam to položio, pošto mi je želja bila pravo u zg, međutim na stranici postani-student piše mi da nisam zadovoljio uvjet, tj da nisam polagao taj test.
dakle, ima li itko sličan problem, i kako/hoće li biti riješen???

Nazovi ih i reci im da isprave.
"Sin sam nepregledne slavonske ravnice. Visoko je nebo nad nama, široko polje pod nama i ništa nema što bi me sprječavalo da hrlim vazda naprijed tom ravnom širinom i nedoglednom daljinom po kojoj se krili duh odvažnosti i ne pozna zapreke i strah."

micka

 • Registrirani korisnik
 • Postova: 604
 • Spol: Ženski
 • mijau
 • Respect: +15
Odg: Pravni fakultet - Zagreb
« Lipanj 21, 2010, 15:17:38 »
0
možda još samo nisu uvrstili rezultate
I STOPPED FIGHTING MY INNER DEMONS. WE'RE ON THE SAME SIDE NOW

hrvoje_zg

 • Registrirani korisnik
 • Postova: 660
 • Spol: Muški
 • Respect: +6
Odg: Pravni fakultet - Zagreb
« Lipanj 21, 2010, 15:19:08 »
0
možda još samo nisu uvrstili rezultate

vrlo moguće....ni mom frendu još nisu stavili...zvao je i rekli su da postepeno stavljaju te da će sve kompletirati za par dana :)
Vjera,ljubav,domovina

Lord

 • Registrirani korisnik
 • Postova: 3
 • Respect: 0
Odg: Pravni fakultet - Zagreb
« Lipanj 21, 2010, 16:20:04 »
0
uh, sad mi je lakše.......